Contact Details

Fuji Spa Luxury

114 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
0902.166.326

ĐẶT LỊCH NGAY

Fuji Spa Duy Tân

76 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi
086.8069.398
ĐẶT LỊCH NGAY

Fuji Spa Phan Ke Binh

76 Phan Ke Binh, Ba Đinh, Ha Noi
0344.256.196
ĐẶT LỊCH NGAY

Fuji Spa Ngoại Giao Đoàn

BT F11, Đ. Xuân Tảo, Khu Ngoại giao đoàn
0964.114.128
ĐẶT LỊCH NGAY